การประชุมวิชาการโรคลมชัก
วันที่ 7 กรกฎาคม 2548
โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
จัดโดย กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหนองคาย และ กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
07.45 น. ออกเดินทางจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00 น. เดินทางถึงโรงพยาบาล    
10.15 - 10.30 น. พิธีเปิด  
Slides
10.30 - 11.20 น. การวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า การวินิจฉัยและการรักษาเบื้องต้น
11.20 - 12.00 น. รังสีวินิจฉัย ผศ.พญ.วรินทร์ธร พุทธรักษา รังสีวินิจฉัย
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 13.30 น. หลักการเลือกใช้ยากันชัก รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หลักการเลือกใช้ยากันชัก
13.30 - 14.15 น. ปัญหาการใช้ยากันชักและการตรวจวัดระดับยากันชัก ผศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ปัญหาการใช้ยากันชักและ
การตรวจวัดระดับยากันชัก
14.15 - 15.00 น. โรคลมชักและการตั้งครรภ์ ผศ.พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์ โรคลมชักและการตั้งครรภ์
15.00 - 15.30 น. ภาวะลมชักวิกฤติ (status epilepticus) รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาวะลมชักวิกฤติ (status epilepticus)
15.30 - 16.00 น. กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคลมชัก   นพ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช
และ คณะวิทยากร
16.00 - 18.00 น. เดินทางกลับจังหวัดขอนแก่น