ที่
เรื่อง
วิทยากร
Download
1
Introduction & Video presentation นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์  
2
Differential diagnosis and investigation นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา  
3
Treatment of epilepsy: Principle & Adult นพ.ประพันธ์ ยอดนพเกล้า  
4
Treatment of epilepsy: Children
      Febrile seizure
      Status epilepticus
พญ.อารยา จารุวนิช  
5
Pitfalls in Management of Epilepsy in Adults นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า  
6
Pitfalls in Management of Epilepsy in children นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
 
7
Case discussion