(Download )    
 วิดีโอ เรื่อง แนวทางการรักษาโรคลมชักและการจำแนกอาการชัก โดย
     สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์
     กรมการแพทย์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 วิดีโอ เรื่อง โรคลมชักในผู้ใหญ่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเื่พื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิดีโอ เรื่อง โรคลมชักในเด็ก โดย ผศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเื่พื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิดีโอ เรื่อง การใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชัก โดย ผศ.อาภรณี ไชยาคำ
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเื่พื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 วิดีโอ เรื่อง รู้ทันสุขภาพ ตอน ลมชัก 1 วิทยากรโดย รศ.นพ.สมศักดิ์
     เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
 วิดีโอ เรื่อง รู้ทันสุขภาพ ตอน ลมชัก 2 วิทยากรโดย รศ.นพ.สมศักดิ์
     เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. และ รศ.พญ.
      สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณแพทยศาสตร์ มข.