หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
Link


ชมรม
- ชมรมหญิงวัยทอง
- ชมรมโรคตับ
- ชมรมโรคหือ/มูลนิธิโรคหืด
- ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด
- GI Motility
- The Stomach Research Group

 มูลนิธิ
- มูลนิธิขาเทียม
- มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิเวิลด์มิดิก

สมาคม
- แพทยสมาคม
- สมาคมกุมารแพทย์
- สมาคมศัลยแพทย์ระบบประสาท
- สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร
- สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- สมาคมประสาทวิทยา
- สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ
- สมาคมโรคผิวหนัง
- สมาคมแพทย์โรคหัวใจ
- สมาคมโรคติดเชื้อ
- สมาคมรูมาติสซั่ม
- สมาคมแพทย์สตรี
- สมาคมโลหิตวิทยา
- สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง
- สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิด
- สมาคมจิตแพทย์
- สมาคมโรคผิวหนังเด็ก
- สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด
- สมาคมต่อมไร้ท่อ
- สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์
- เวชศาสตร์ครอบครัว
- สมาคมโรคกระดูกพรุน
- สมาคมประสาทวิทยา ภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ

- สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย

ื่น ๆ
-- กระทรวงสาธารณสุข
-- แพทยสภา
-- กรมสุขภาพจิต
- www.thaiclinic.com


Link โรคลมชักต่างประเทศ
1
www.epilepsy.com
2
www.epilepsy.org.uk
3
www.efa.org
4
www.epilepsynse.org.uk
5
International League Against Epilepsy.
(www.ilae-epilepsy.org)
6
Canine Epilepsy Network.
(www.canine-epilepsy.net)
7
www.cdc.gov/epilepsy/
8
Epilepsy Canada
(www.epilepsy.ca)
9
International Bureau for Epilepsy.
www.ibe-epilepsy.org
10
Epilepsy Action of Australia.
www.epilepsy.com.au
11
Epilepsy Foundation of New Jersey.
(www.efnj.com)
12
Epilepsy Foundation of Victoria.
(www.epinet.org.au)
13
WHO
(www.who.int/topics/epilepsy/en/)
14
www.kidsepilepsy.com
15
www.epilepsyscotland.org.uk
16
www.epilepsy-foundation.org
17
www.epilepsytoronto.org
18
www.drug-interaction.com
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th