จำนวนผู้ใช้ online คน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม:
  สารจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน
      ปีที่8 ฉบับที่ 3   กันยายน - ธันวาคม 2550
      
 หนังสือโรคลมชัก เรื่อง เมื่อหนูดีเรียนรู้โรคลมชัก
    โดย ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน และสมาคมโรคลมชักแห่ง
     ประเทศไทย .
    
คลิกเพื่ออ่าน หนังสือโรคลมชัก เรื่อง อยู่อย่างไร ... ให้เป็นสุขกับโรคลมชัก
    โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ มข.
    
ขอเชิญ ญาติผู้ป่วยโรคลมชัก ร่วมประชุมโรคลมชักสำหรับ
    ประชาชน ในวันที่ 21 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุม 5AB
    โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
    
แผ่นพับ เรื่อง กีฬากับโรคลมชัก
    โดยกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
    คณะแพทยศาสตร์ มข.
    
แผ่นพับ เรื่อง อยู่อย่างไร? ให้เป็นสุข.. กับโรคลมชัก
    โดยกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
    คณะแพทยศาสตร์ มข.
    
แผ่นพับ เรื่อง ชักไม่ขับ โดยกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก
   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
    
แผ่นพับ เรื่อง ความสมำ่เสมอในการรับประทานยากันชัก
    โดยกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก   โรงพยาบาลศรีนครินทร์
     คณะแพทยศาสตร์ มข.
    
แผ่นพับ เรื่อง ลมชัก กับ การมีบุตร โดย
   สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย กับ ชมรมโรคลมชักเพื่อ
   ประชาชน
    
สมุดบันทึกอาการชัก โดยสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศ
   ไทย กับ ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน
    
   สาส์นจาก ชมรมโรคลมชัก เพื่อประชาชน ปีที่6 ฉบัับที่2 พ.ศ.2548
        
   สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย, ชมรมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     ร่วมกับ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านหรือบุตร
     หลานเข้าร่วมการประกวดเรียงความหัวข้อ "หลากหลายมุมมองต่อ
     โรคลมชัก"   
   สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย, ชมรมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     ร่วมกับ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านหรือบุตร
      หลานเข้าร่วม ประกวดวาดภาพหลากหลายมุมมองต่อโรคลมชัก
        
   ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศ
     ไทย จัดบรรยายความรู้สำหรับประชาชนครั้งที่ 9 ปี 2549 และแลก
      เปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "หลากหลายมุมมองต่อโีรคลมชัก"
      ในวันที่ 29 มกราคม 2549  
   ความรู้โรคลมชักเรื่อง เด็กที่มีอาการไข้แล้วชัก โดย นพ.ไพบูลย์
     เอกแสงศรี จากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
     
  บทความเรื่่อง โรคลมชักในสตรี เรียบเรียงโดย ผศ.พญ.ศิริพร
      เทียมเ่ก่า ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. จาก
      Pennell PB. Neurol clin. 2004; 22: 799-820.
  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก จาก สมาคมโรคลมชักแห่ง.
      ประเทศไทย
  ความรู้โรคลมชักสำหรับประชาชน ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ปีที่2
      ฉบับที่ 14 มิถุนายน 2548
  แนวทางการรักษาโรคลมชัก (Guideline of Epilepsy)
     โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
     มหาราชินี สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์
  หนังสือโรคลมชัก   10 คำถามกับ
     โรคลมชัก
  โรคลมชักและการ
     ตั้งครรภ์
  การตรวจวินิจฉัยหา
     สาเหตุโรคลมชัก
  การใช้ยากันชัก   โรคลมชักกับผู้หญิง
  อุบัติเหตุที่เกิดจาก
     การชัก
  จัดทำโดย
     กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก
     โรงพยาบาลศรีนครินทร์
     คณะแพทยศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
      <คลิกเพื่ออ่านความรู้สู่ประชาชนต่อ>

Epilepsy.kku.ac.th
Google
.co.th


เพื่อใช้ดูเอกสาร.pdf
 

เพื่อใช้ดูวิดีโอ
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363654, 043-363225 โทรสาร: 043-347542
E-mail: somtia@kku.ac.th