วิดีโอ เรื่อง โรคลมชักในผู้ใหญ่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิดีโอ เรื่อง โรคลมชัีกในเด็ก โดย ผศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิดีโอ เรื่อง การใช้ยากันชักในผู้ป่วยโรคลมชัก โดย ผศ.อาภรณี ไชยาคำ
     ในการประชุมวิชาการโรคลมชักเพื่อประชาชน คณะแพทยศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 วิดิโอ เรื่อง รู้ทันสุขภาพ ตอน ลมชัก 1 วิทยากรโดย รศ.นพ.สมศักดิ์
     เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.
 วิดีโอ เรื่อง รู้ทันสุขภาพ ตอน ลมชัก 2 วิทยากรโดย รศ.นพ.สมศักดิ์
     เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. และ รศ.พญ.
      สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณแพทยศาสตร์ มข.
 

เพื่อใช้ดูวิดีโอ
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363654, 043-363225 โทรสาร: 043-347542
E-mail: somtia@kku.ac.th