รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
กรรมการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

ผศ.พญ.เบญจพร นิตินาวาการ
กรรมการ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

 

ผศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
กรรมการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 

 

 

 

 

 

 

 

อ.พญ.สุณี เลิศสินอุดม
กรรมการ
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
   

 

 

 

 

 

อ.นพ.สุรินทร์ แซ่ตัง
กรรมการ
อายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

 
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363654, 043-363225 โทรสาร: 043-347542
E-mail: somtia@kku.ac.th