ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
ผศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
ผศ.พญ.สุดา วรรณประสาท
ผศ.พญ.ศิริพร เทียมเก่า
ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูนิคม
ผศ.พญ.เบญจพร นิตินาวาการ
ผศ.อาภรณี ไชยาคำ
อ.นพ.สุรินทร์ แซ่ตัง

Name : :
Date Of Birth: :
Age: :
Sex: :
Place of Birth: :
Marital Status: :
Nationality: :
Country of Permanent: Residence: :
Religion: :

Present Address: :

E-mail:

Education:


  
ผศ.พญ.สุดา วรรณประสาท(Suda Vannaprasaht)


Female


Thai
Thailand
Khon Kaen
Buddhism

Department of Pharmacology
Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Khon Kaen 40002, Thailand
Tel 00 66 43 348397
Fax 00 66 43 348397

Sudvan@kku.ac.th

2533 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2538 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
            (อายุรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539 : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ (สาขาอายุรศาสตร์)
             แพทยสภา
2544 : Certified Fellow in Clinical Pharmacology,
             Division of Clinical Pharmacology,
             Department of Medicine,
             Indiana
University Medical Center,
             Indiana, U.S.A.