หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
แนะนำกลุ่มวิจัย


          โรคลมชักเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยโรคหนึ่ง และมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาโดยทีม
   แพทย์ พยาบาลและเภสัชกรเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด  ผม (รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า) ซึ่งเป็น
   ประสาทแพทย์    และมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านโรคลมชัก ที่สถาบันประสาทวิทยา ประเทศอังกฤษ  กับ
   Professor simon D Shorvon  (ผู้เชี่ยวชาญโรคลชักระดับโลก)  หลังจากผมกลับมาปฏิบัติงานจึงได้เชิญ
   หลังจากผมกลับมาปฏิบัติงานจึงได้เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจที่ปฏิบัติงาน   ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น     เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการศึกษาวิจัยผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียง
   เหนือ ทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนและผู้ป่วยรวมทั้งญาติในชุมชนจริง
          โดยทางกลุ่มมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้
          1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
         3. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้ต่อแพทย์ บุคคลทางการแพทย์ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปใน
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         4. เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งในการศึกษาวิจัยโรคลมชักร่วมกับองค์กรระดับประเทศและนานาชาติต่อไป
         1. เพื่อศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคลมชักในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์
   ขอนแก่น
         2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในทุกๆ ด้าน
         3. เพื่อทบทวนความรู้โรคลมชักในทุกๆ ด้าน เพื่อเผยแพร่ต่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใน
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัย และบริการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย
         5. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโรคลมชัก
         6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชัก
         7. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลกลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th