หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
คณะกรรมการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.เจียมจิต แสงสุวรรณ
กรรมการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

 

 

 

 

ผศ.พญ.วรินทร์ธร พุทธรักษ์
กรรมการ
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

 

ผศ.นพ.ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์
กรรมการ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 

 

 

 

 

 

 

อ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม
กรรมการ
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์
 

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th