สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่6 ฉบัับที่2 2548
    
  สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่5 ฉบัับที่1
     
  สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่5 ฉบับที่2
     
  อาการชักจากไข้ จากสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยและ
     ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน 
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จากสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศ
     ไทย
  คู่มือสำหรับประชาชนและผู้ที่เป็นโรคลมชัก
  สาเหตุของโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     (Epilepsy Society of Thailand)
  การรักษาโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     (Epilepsy Society of Thailand)

  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่ง
     ประเทศไทย (Epilepsy Society of Thailand)

    

 
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์: 043-363654, 043-363225 โทรสาร: 043-347542
E-mail: somtia@kku.ac.th