หน้าหลัก
  สำหรับประชาชน
  แนะนำกลุ่มวิจัย
  คณะกรรมการ
  ประชุมวิชาการ
  งานวิจัย
  คลินิกให้บริการ
  ภาพกิจกรรม
  Link
  Contact us
แนะนำกลุ่มวิจัย

แผ่นพับ เรื่อง ความสมำ่เสมอในการรับประทานยากันชัก
    
  โรคลมชักกับผู้หญิง
  การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุโรคลมชัก
  10 คำถามกับโรคลมชัก
   
  อุบัติเหตุที่เกิดจากอาการชัก
  การใช้ยากันชัก
 โรคลมชักกับการตั้งครรภ์
  โรคลมชัก
ลมชักกับการมีบุตร
    
?????????????????? ??????????????????????????
   ??? ??? ????????????????????????
    
  ??????????????????????????, ????????????????
     ?????? ??????? ?????? Sanofi-Aventis     ????????????????????????????????????????????????
     ?????? "?????????????????????????"
     
  ??????????????????????????, ????????????????
     ?????? ??????? ?????? ????????? (?????????) ?????
     ?????????????????????? ???????? ????????????????
     ?????????????????????
       
  ????????????? ???????????????????????? ??? ??.???????
     ????????? ???????????????????????????????
       
  สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่6 ฉบัับที่2 2548
    
  สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่5 ฉบัับที่1
     
  สาส์นจากชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน ปีที่5 ฉบับที่2
     
  อาการชักจากไข้ จากสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยและ
     ชมรมโรคลมชักเพื่อประชาชน 
  การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จากสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศ
     ไทย
  คู่มือสำหรับประชาชนและผู้ที่เป็นโรคลมชัก
  สาเหตุของโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     (Epilepsy Society of Thailand)
  การรักษาโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทย
     (Epilepsy Society of Thailand)

  การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก โดย สมาคมโรคลมชักแห่ง
     ประเทศไทย (Epilepsy Society of Thailand)

    

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Epilepsy Research Group, Srinagarind Hospital, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen , Thailand.
Tel. 043-363664 Fax. 043-347542
Website: http://epilepsy.kku.ac.th Email: somtia@kku.ac.th